Overseas China Education Foundation

Thank you for your support!

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:20 am CST

高芬

王佳琦

Robert Luo

陈新

Ying Gong

Wells Fargo

YourCause LLC

Zhizhou Yang

Jianqiang Shen

Bright Funds Foundation

Chevron

IBM

Hua Deng

EMPLOYEE G GI PANORAMA

Feng Wang

Google

United Way

Roger

Visa Givingstation

Feng Chen

Frontstream C/O Visa Givingstation

Xinwei Xue

朱凯文

Pacific Gas & Electronic Company

Dan Wang

IMF

BlackRock, Inc.

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:20 am CST

Yuanjin Xie

AmazonSmile Foundation

Shu Chen

Xiaoyong Tang

Biao Mao

Andy Zhu

Mengning Zhang

Ling Jun Chen

Zhaoyu Wang

Jingyi Su

Fei Che

Shuran Huang

Ruo Jia

Kefan Sun

Jiayun Li

Zhen Hao Zhou

Nanxin Chen

Wei Hu

Daji Wang

Daming Wang

Miao Wang

Wenyuan Zhu

Microsoft

Anastasia Han

Ben Song

Jie Wu

Jing Lu

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:20 am CST

Shaojin Ding

Xudong Li

Guangyu Zhou

Grace Wang

Bo Zhou

Sihan Li

Kongqun Yang

Bei Zhang

Guannan Meng

Juan Li

YONGZHI LIU

Zhun Han

Jiecheng Bao

Ying Xia

Wei Jiang

Dan Cheng

Sunyi Ping

Rong Ye

Jiong Mu

Jie Fan

Yanqing Luo

Xi Wu

Xuan Chi

蒋多

Jieyao Qin

Xiaotong Wu

Pu Han

2022秋小学生1对1选择尚未开放。
2022秋初中生1对1选择尚未开放。2022秋高中学生1对1选择尚未开放。

@Feb 02, 2023 5:20 am CST