Overseas China Education Foundation

感谢您的支持!

2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,小学生共计296。其中205名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,初中生共计452。其中301名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,高中生共计988。其中150名保留给原捐款人至2021-11-05。

@Oct 27, 2021 2:40 am CDT

Han Zhou

李静

JIA WANG

Jiansheng Lei

程雨燕

Xi Yang

Daixuan Wang

Wei Su

Chunxiao Zhu

Zhang, Weiya

Yixiao Chai

Xin Xu

JIEREN BIAN and YING QIN

Hanghang Zhao

Zhongwen Chen

Yixuan Wang

Rebecca Su

Shen, Chong

Patrick Chan

黄根翼

白玮

Tory

Yuman Lin

Yipeng He

LI, ZHUO BIN

FICO corp

Tingtao Xu

2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,小学生共计296。其中205名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,初中生共计452。其中301名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,高中生共计988。其中150名保留给原捐款人至2021-11-05。

@Oct 27, 2021 2:40 am CDT

Jin Dong

Cindy Chan

T&S

NEW YORK LIFE

Eva Yu

Pledgeling Foundation

Epic Systems Corp.

Sunny Li

Bruce Liu

Guiju Zhang

Lu Li

FrntStrm SPC UWW

Bright Funds Foundation

Weixin Chen

Panorama Global

Yiwei Zhao

李云轩

Liang Wu

Brina Wang

Shiyi Peng

GK

Dell Direct Giving Campaign

CAFA Charities Aid Foundation of America

Renjie Liu

Microsoft

HPI

IBM

2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,小学生共计296。其中205名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,初中生共计452。其中301名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,高中生共计988。其中150名保留给原捐款人至2021-11-05。

@Oct 27, 2021 2:40 am CDT

Jiajia Yu

May

Chevron

QUNIE CORPORATION

IMF

Intuit

Google

Keysight

Muzzy

eBay Foundation

田中健一

Pacific Gas & Electronic Company

UHG

Anni Pan

AmazonSmile Foundation

Ka Po Kan

Mengyawang

xiao huang

Huang, Felix

Yuan

Yali Wu

Sanford Wu

Ying Yao

Dan Pham

General Electric (GE)

YourCause LLC

Intel

2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,小学生共计296。其中205名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,初中生共计452。其中301名保留给原捐款人至2021-11-05。
2021秋1对1目前仅向原捐款人开放,高中生共计988。其中150名保留给原捐款人至2021-11-05。

@Oct 27, 2021 2:40 am CDT

Shichao Fang

Zhuoran Su

Chujie Chen

United Way

Yifei Zhou

Zhihao Xia

Weihao Dong

Hui Li

Travelers

Find us on

Facebook Group: 17427138199 Facebook Page: 241800075979 Linked In Group: 50112 Twitter: OCEForg External Link: oceflib.blog.sohu.com
旗帜广告